Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

UAB „TAVO ŠYPSENA”, į. k. 302803919, buveinės adresas – Vytauto pr. 43a-28, Kaunas  (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine https://www.tavosypsena.lt (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Su UAB „TAVO ŠYPSENA” duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu info@tavosypsena.lt.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti šioje Interneto svetainėje, nesinaudoti jos turiniu ir/ar paslaugomis.

Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Atstovas – asmuo atstovaujantis Duomenų valdytojo partnerius (paslaugų tiekėjus), tiek fizinius, tiek juridinius asmenis.

Dalyvis – asmuo dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamuose žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose.

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Atstovas, Besikreipiantis asmuo, Pacientas, Kandidatas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis sveikatos priežiūros (odontologijos) paslaugomis, norintis užsiregistruoti dėl sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

Kandidatas  asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

Pacientas – asmuo, sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl sveikatos priežiūros (odontologijos) paslaugų teikimo.

Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis viešai paskelbtu kontaktiniu telefonu dėl registracijos pas gydytojus ir/ar kitais klausimais.

Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija.

Informacija, kaip naudojate mūsų Interneto svetainę.
Jeigu jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių
Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija
Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS REGISTRUOJANTIS

Besikreipiančiųjų asmenų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, į Duomenų valdytoją registracijos pas gydytoją ar/ir kitais klausimais tikslu asmens duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančiųjų, įskaitant Skambinančiuosius telefonu, asmens duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Gimimo data;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;
Duomenys apie sveikatą (tiek kiek Duomenų subjektas pateikia savanoriškai).

Tuo atveju, jeigu registraciją vykdo Besikreipiančiojo atstovas, Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančio atstovo duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Ryšys su Besikreipiančiu duomenų subjektu;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Besikreipiančiųjų duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Teisiniais duomenų tvarkymo medicinos paslaugų teikimo tikslais pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas (tvarkymas gavus duomenų subjekto sutikimą), b) punktas (tvarkymas, reikalingas sudarytos sutarties vykdymui) ir c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti Duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles).

Pacientų duomenys apie sveikatą tvarkomi BDAR 9 straipsnio 2 dalies a) punkto (tvarkymas gavus duomenų subjekto aiškų sutikimą) ir h) punkto (tvarkymas reikalingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ar gydymui pagal sutartį) pagrindu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (ODONTOLOGIJOS) PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU

Pacientų duomenų tvarkymas. Duomenų valdytojas tvarko šiuos pacientų duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Gimimo data;
Asmens kodas;
Gyvenamosios vietos adresas;
Telefono numeris;
El. pašto adresas;
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris;
Duomenys apie sveikatą;
Kiti diagnostikos, gydymo ir stebėjimo tikslais renkami duomenys (dantų, žandikaulių, veido nuotraukos ir video; radiologiniai (dentalinės, panoraminės radiogramos, kompiuterinės tomografijos ir kt.) 2D ir 3D vaizdai; MRT (magnetinio rezonansinio tyrimo) vaizdai; kitomis skenavimo priemonėmis (pvz. intraoraliniais, laboratoriniais skeneriais) gauti dantų, žandikaulių, burnos, veido 2D ir 3D vaizdai ir kt.); dantų, žandikaulių, veido srities atspaudai (analoginiai ir skaitmeniniai) bei tradiciniai (liejimo būdu), 3D spausdinti ir frezuoti modeliai;
Kiti reikalingi ir būtini asmens duomenys vykdant sutartį su Pacientu.

Tuo atveju, jeigu Pacientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Paciento atstovo asmens duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Ryšys su Besikreipiančiu duomenų subjektu;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Pacientų ar jų atstovų, turint jų sutikimą, vykdant sutartį su pacientu, ar/ir įstatymo nustatyta tvarka, gaunami tiesiogiai iš Pacientų ar jų atstovų pagal poreikį perduodami šiems gavėjams:
Kauno teritorinei ligonių kasai (toliau – TLK), tikslu – kompensuoti Paciento gydymo paslaugas ir vykdyti kitas sutarčių su TLK sąlygas;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, tikslu – išduoti nedarbingumo pažymėjimą sutarties su Pacientu vykdymo ir/ar įstatymų nustatytais atvejais;
Draudimo bendrovėms, tikslu – vykdyti savanoriškas Paciento sveikatos draudimo sutartis;
Lizingo bendrovėms, tikslu – vykdyti Paciento finansinių paslaugų teikimo (pirkimo išsimokėtinai) sutartį;
Kitoms odontologinėms klinikoms, tikslu – įvykdyti paciento ir/ar gydytojo prašymą ir/ar užtikrinti tolimesnį gydymą, kai tokios galimybės neturi Duomenų  valdytojas;
Dantų technikos laboratorijoms, tikslu – įvykdyti sutartį su Pacientu;
Valstybiniam patologijos centrui – tyrimui atlikti (esant poreikiui);
Odontologinių prekių ir gaminių tiekėjams, kai tai reikalinga vykdant sutartį su Pacientu (pavyzdžiui, duomenys reikalingi keičiant seną implantą nauju);
Lietuvos paštui ir/ar siuntų pristatymo (kurjerių) tarnyboms, tikslu – perduoti, persiųsti reikalingą informaciją Pacientui ar perduoti gaminius, dokumentus tretiesiems asmenims vykdant Duomenų valdytojo sutartį su Pacientu (pvz. dantų technikos laboratorijos, kitos odontologinės klinikos);
Setmore – internetinės registracijos platformai, tikslu – administruoti pacientų registraciją internetu (Setmore privatumo politiką galite rasti adresu: https://www.setmore.com/#privacy-policy);
Buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei, tikslu – vykdyti Duomenų valdytojo vidinę apskaitą.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
Įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus (pvz. skolų išieškojimo atveju);
Įgaliotoms institucijoms, Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Duomenų valdytojas gali pateikti Pacientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Pacientų ir Duomenų subjektų asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Asmens duomenys sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais tvarkomi duomenų subjekto sutikimo, sutarties su Duomenų subjektu vykdymo, Duomenų valdytojo teisinės prievolės pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai).

Ypatingieji Pacientų duomenys apie sveikatą tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ar gydymo pagal sutartį pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 2 dalies a ir h punktai).

PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRIMINIMŲ APIE PAKARTOTINIUS VIZITUS TIKSLU

Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti pacientų dantų  sveikatą ir siekdamas teisėto intereso suteikti Pacientams tolesnes sveikatos priežiūros paslaugas, skatina Pacientus reguliariai lankytis pas odontologą ir tvarko Pacientų asmens duomenis priminimo apsilankyti pakartotinai tikslu. Šiuo tikslu Duomenų valdytojas tvarko šiuos Pacientų asmens duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Duomenys tvarkomi priminimo apie pakartotinius pacientų vizitus tikslu, Duomenų valdytojo gaunami tiesiogiai iš Pacientų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Šie Pacientų duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų, teikiančių tarpininkavimo įdarbinant paslaugas. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir/ar Kandidato prašymo prieš sudarant sutartį pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ŽAIDIMŲ, AKCIJŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAIS

Duomenų valdytojas asmens duomenis gali tvarkyti žaidimų, akcijų ar konkursų vykdymo tikslais, tik turėdamas Duomenų subjekto sutikimą. Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos Dalyvių asmens duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Nuotraukos;
Telefonas;
El. paštas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau gali būti viešai skelbiami Duomenų valdytojo Internetinėje svetainėje ir/arba Duomenų valdytojui priklausančiose socialinio tinklo Facebook paskyrose. Duomenų valdytojas gali skelbti: vardą, pavardę (arba socialiniuose tinkluose registruotą Duomenų subjekto pseudonimą), nuotrauką.

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

Duomenų valdytojas su naujienlaiškių gavėjais siekia dalintis tik aktualiomis naujienomis ir kita naudinga informacija. Tai įgyvendina vadovaudamasis šia Privatumo politika.

Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, tik turėdamas aiškiai išreikštą Duomenų subjekto sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys:
Vardas;
Pavardė;
Telefono numeris;
El. pašto adresas.

Išsiuntus naujienlaiškį Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos).

Duomenų subjekto el. pašto adresas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas, pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.

Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti (jeigu toks būdas būtų taikomas).

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.

Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Informuojame, kad Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų:
Paspausdamas naujienlaiškio pabaigoje ar internetinėje svetainėje esančią nuorodą “atsisakyti naujienlaiškio”; arba
Parašydamas el. paštu info@tavosypsena.lt.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PERSONALO, PACIENTŲ SAUGUMO IR TURTO APSAUGOS UŽTIKRINIMO (VAIZDO STEBĖJIMO) TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo, Pacientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo) tikslais tvarko savo personalo ir Pacientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdamas užtikrinti jų bei turto saugumą.

Informuojame, kad Jūsų vaizdo duomenys užfiksuojami Duomenų valdytojo vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Duomenų valdytojo klinikos priimamajame ir lauko teritorijoje aplink kliniką. Vaizdo duomenys gali būti perduodami tik teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Asmens duomenys vaizdo stebėjimo tikslu tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SUTARČIŲ SU PARTNERIAIS VYKDYMO TIKSLU

Duomenų valdytojas bendradarbiaudamas su partneriais (paslaugų teikėjais) tvarko tokius fizinių ar juridinių asmenų Atstovų asmens duomenis:
Vardas;
Pavardė;
Asmens kodas;
Adresas;
Įgaliojimas;
Įgaliojimo laikas;
Atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamuoju asmeniu);
Pareigos;
Telefono numeris;
El.paštas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Atstovų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Asmens duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.

Asmens duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas
Vidaus administravimas Iki 50 metų po darbo sutarties nutraukimo vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle
Skambinančiųjų asmens duomenų tvarkymas 6 mėnesiai nuo pokalbio įrašymo dienos
Pacientų asmens duomenų tvarkymas sveikatos paslaugų teikimo tikslais 15 metų nuo paskutinio apsilankymo klinikoje
Kandidatų asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais 4 mėnesiai po to, kai Kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas
Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslais 1 metai nuo konkurso įvykdymo dienos
Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas vaizdo stebėjimo tikslu 1 mėnuo
Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja, šį terminą pratęsti.
Atstovų asmens duomenų tvarkymas sutarčių su partneriais vykdymo tikslu Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio pasibaigimo

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;
Teisė susipažinti susavo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
Teisė ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
Teisė asmens duomenis sunaikinti ir teisė “būti pamirštam”, t. y. sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
Teisė į duomenų perkėlimą, kai Duomenų subjektas savo asmens duomenis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
Teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Vytauto pr. 43a-28, Kaunas; paštu: Vytauto pr. 43a-28, LT-44352 Kaunas; el. paštu: info@tavosypsena.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Jei duomenis apie save pateikėte „Facebook“ pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime su Jumis susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas 
phpsessid PHP sesijos pradžia – korektiškam tinklapio veikimui Apsilankius svetainėje Kai baigiasi sesija
stm_gdpr_cookie Pranešimas apie naudojamus slapukus Apsilankius svetainėje 6 mėn.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimo. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@tavosypsena.lt.

Atnaujinta 2018-07-02

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Call Now Button